UPDATED 1.6.2018

 

Henkilötietolain 10 ja 24 §:n mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tällä selosteella kerromme, kuinka Vintage kauppa kautta kerää ja käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja.

Sivustolla vierailun ja sopimuksen tekemisen yhteydessä kerättäviä tietoja hallinnoi viime kädessä Vintage kaupan omistaja, Helsingin Pantti, jonka kotipaikka on Suomessa.

Huomioithan, että Helsingin Pantilla, jonka toimipisteissä Vintage kaupan esineitä voi käydä tutkimassa, on toimipisteissään turvallisuussyistä kameravalvonta, jonka tiedot tallennetaan vain rajoitetun, Suomen lain mukaisen ajan. Kameravalvonnalle on oma rekisteriseloste, joka löytyy toimipisteistä.

 

1.       Rekisterinpitäjä

 

Vintage kauppa, Helsingin Pantti

Y-tunnus: 0108663-5

Postiosoite: Vintage, Helsinginkatu 1 FI 00500 Helsinki

Puhelin: 09 2705 3022

Sähköposti: vintage@pantti.fi

https://www.vintagekauppa.fi/

 

2.       Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Vintage kauppa/Helsingin Pantti

Puhelin 09 2705 3022

vintage@pantti.fi

 

3.       Rekisterin nimi

 

Vintage kaupan asiakasrekisteri

 

 

4.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on teidän, eli rekisteröidyn suostumus, syntynyt asiakassuhde, sopimuksen täytäntöönpaneminen, sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä tai pakottava lainsäädäntö.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Vintage kaupan toimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoitaminen sekä kehittäminen.

 

Tehtävien ja palveluiden hoitamiseen sekä kehittämiseen sisältyvät:

 

·         rekisteröityjen yksilöiminen,

·         laskutus,

·         palvelutapahtuman hallinnointi ja varmistaminen,

·         yhteystietojen hallinta,

·         Teidän kanssa sovitun sopimuksen toteuttaminen, asiakassuhteen hoitaminen,

·         asiakaskysymyksiin ja –pyyntöihin vastaaminen,

·         asiakaspalautteen käsitteleminen, asiakasviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta,

·         asiakassuhteen sekä asiakas-, viestintä- ja kontaktihistorian hallinta, hoitaminen ja kehittäminen henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa,

·         hyvän asiakaspalvelun tarjoaminen mukaan lukien yhteydenotot kaikkiin palvelua käyttäneisiin asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi

·         anonymisoidyn datan analysointi ja tilastointi, riskienhallinta,

·         tietopalveluiden tuottaminen, tarjoaminen ja kehittäminen,

·         rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvat sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille,

·         tietojen luovuttaminen jäljempänä käsitellyn mukaisesti,

·         väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen, sekä

·         lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten sekä ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvotteiden tai muiden sitovien velvoitteiden hoitaminen.

 

Henkilötietoja käsittelee Vintage kauppa ja tiedon välittäjänä toimivat rekisteriselosteessa listatut kolmannet osapuolet.

 

 

5.       Suostumus tietojen käsittelyyn

 

Rekisteröimällä/antamalla tietosi suostut samalla siihen, että käytämme ja/tai luovutamme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

a) yllä mainittuihin tarkoituksiin;

b) jotta valitut ulkopuoliset tahot voivat tuottaa tai ylläpitää palvelujamme;

c) sen mahdollistamiseksi, että ulkopuoliset tahot voivat tuottaa asiakas- ja tukipalveluja (mikä saattaa edellyttää tietojesi luovuttamista ko. tahoille yksinomaan näitä tarkoituksia varten);

d) voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme 09 2705 3022 tai vintage@pantti.fi kieltääksesi milloin tahansa tietojesi käytön markkinointitarkoituksessa.

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa yhtiöille ja ulkopuolisille tahoille, jotka sijaitsevat sellaisissa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa, joissa henkilötietojen suojauksen taso ei vastaa Suomen tasoa. Rekisteröimällä/antamalla tietosi, suostut tällaiseen henkilötietojesi siirtoon ja käyttöön. Varmistamme aina, että kaikki yhtiöt ja ulkopuoliset tahot, joille siirrämme tietojasi, ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojavaatimuksiamme.

 

 

6.       Rekisteröityjen ryhmät

 

a) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhde tai sen perustamiseksi tehty hakemus tai muu henkilökohtainen yhteydenotto tai

b) Henkilöllä on/on ollut rekisterinpitäjään asiakassuhteeseen liittyvä osallisuus, velvoite tai muu oikeus sopimukseen, palveluun tai toimeksiantoon tai

c) Henkilöllä on/on ollut sopimus rekisterinpitäjän kanssa tai hän on pyrkinyt sopimukseen rekisterinpitäjän kanssa.

d) Henkilön tietojen rekisteröinti johtuu lakiin perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

 

7.       Kuvaus rekisteröidyistä tietoryhmistä

 

Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten

 

·         nimi,

·         asiakkuuden alkamisajankohta,

 

Yhteystiedot, kuten

 

·         puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

 

Osoitetiedot, kuten

 

·         jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka,

·         sopimus- tai palvelukohtainen osoite,

 

Henkilön asiointitiedot, kuten

 

·         palvelu-, sopimus-, hakemus- ja toimeksiantoluettelo

·         suostumusmarkkinointiin,

·         tiedot rekisteröidyn antamasta asiakaspalautteesta,

·         tiedot IP-osoitteesta,

·         tiedot laskutuksesta,

·         tiedot ulkoisista tietolähteistä ja tietojen luovutuksista.

 

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

 

 

8.       Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan

 

·         Rekisteröidyltä itseltään,

·         Vintagen kaupan itsensä tuottamista tiedoista,

·         Vintage kauppa voi kerätä tietoja muista tietolähteistä asiakas- ja markkinointiviestinnän kohdistamiseksi tuotteistaan ja palveluistaan kiinnostuneille henkilöille.

 

Rekisteröity on antanut lupansa kolmannelta osapuolelta saatuihin tietoihin.

 

9.       Luottotietojen tarkistus ja tarkastukset väärinkäytösten estämiseksi

 

Riippuen asiakkaan valitsemasta maksutavasta, yhteistyökumppanit saattavat tarkistaa asiakkaan luottotiedot.

 

10.   Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyn tietoja voidaan luovuttaa

·         Helsingin Pantin kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, jotka sijaitsevat Euroopan talousalueella.

Sekä rajatuissa tilanteissa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tarkoin valituille kolmansille osapuolille kohdan 11 kuvaamalla tavalla.

Henkilötietoja ei muissa tapauksissa luovuteta ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

·         viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa,

·         rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä,

·         kohdassa 18 kuvattuja markkinointitarkoituksia. Siirrettävien tietojen asianmukaiseksi suojaamiseksi on käytössä tietoturvajärjestelyt.

 

11.   Tietojensiirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietyt toimijat yritysryhmässämme, joille voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja, voivat toimia tai sijaita Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Lisäksi tietyt yrityksemme käyttävät palveluntuottajat voivat sijaita tai toimia  Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

Jakaessamme rekisteröidyn henkilötietoja yllä mainittujen ja tiettyjen muiden kolmansien toimijoiden kanssa, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää Suomen ulkopuolelle. Tapauksissa, joissa henkilötietoja vastaanottavassa valtiossa ei ole voimassa riittäviä henkilötietojen suojakeinoja, yrityksemme ryhtyy toimiin varmistaakseen rekisteröidyn henkilötietojen saavan saman suojan mitä vaaditaan Suomessa voimassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti.

 

Varmistaviin toimiin kuuluu sopimusoikeudellisten velvotteiden asettaminen henkilötietojen vastaanottajille ja käsittelijöille. Nämä velvoitteet edellyttävät vastaanottajia suojaamaan rekisteröidyn henkilötietoja yleisen tietosuoja-asetuksen ja Suomen lakien vaatimalla tasolla.

 

Velvoitteet edellyttävät vastaaottajia seuraamaan kansainvälisiä standardeja henkilötietojen suojassa sekä datan siirrossa.

 

 

12.   Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa enintään kansallisten lakien vaatiman ajan laskettuna viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisteröidyltä olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu.

 

Sähköisesti talletettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä enintään kansallisten lakien vaatiman ajan laskettuna viimeisestä asiakastapahtumasta. Rekisteröidyltä olevaa saatavaa koskevat tiedot säilytetään tämän jälkeenkin kunnes saatava on maksettu. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

 

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa ja tiedostojen sekä tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti.

 

 

13.   Tietoturvallisuus ja tietojen säilytysaika

 

Alkuperäisen käsittelyperusteen jälkeen käsittelemme rekisteröidyn tietoja kansallisten lakien vaatiman ajan laskettuna viimeisestä asiakastapahtumasta. Näin ollen asiakas voi poistaa käyttäjätunnuksensa online palvelussa, mutta tarvittavat tiedot säilytetään lakien edellyttämän ajan. Kaikkien käsittelyperusteiden poistuttua, poistamme rekisteröidyn tiedot kohtuullisen ajan kuluessa.

 

14.   Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Rekisteröity voi tarkastella hänestä tallennettuja tietoja Online-palvelussa. Virallinen pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen vintage@pantti.fi tai Vintage Helsinginkatu 1 00500 Helsinki.

 

 

15.   Oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Korjaamme ilman aiheetonta viivästystä rekisteriin talletetun käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Huolehdimme virheellisen tiedon korjaamisesta niin oma-aloitteisesti kuin rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tietojen korjaamisesta voidaan esittää myös rekisterinpitäjälle. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen vintage@pantti.fi tai Vintage Helsinginkatu 1 00500 Helsinki.

 

16.   Oikeus kieltää markkinointi

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Vintage kauppaa käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä kirjallisestai rekisterin pitäjälle osoitteeseen vintage@pantti.fi tai Vintage Helsinginkatu 1 00500 Helsinki tai puhelimitse numeroon 09 2705 3022.

 

17.   Markkinointi

 

Asiakkaan suostuessa markkinointiin, rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja Vintage kaupan valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Vintage kauppa voi käyttää rekisteröidyn tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

 

 

18.   Evästeet

 

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Sen avulla hallitaan palvelutapahtumaa. Vintage kauppa käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinoinnin ja laaduntarkkailun näkökulmasta.

 

Vintage kauppa saattaa käyttää myös ns. kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että Vintage kaupan yhteistyökumppani voi tukea Vintage kauppaa esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

 

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan Vintage kaupan palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, Vintage kaupan palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

 

 

19.   Ulkopuolisten tahojen verkkosivut

 

Tietosuojaselosteemme ei sovellu minkään ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin, joille saatat päästä sivustomme kautta. Sinun tulee näin ollen varmistua siitä, että olet tutustunut soveltuvaan tietosuojaselosteeseen ennen kuin annat mitään henkilötietoja ulkopuolisen tahon ylläpitämän verkkosivuston kautta.

 

 

20.   Muutokset

 

Ymmärrämme tietosuojan merkityksen asiakkaillemme ja verkkosivustollamme vieraileville ja pyrimme pysymään näiltäkin osin kehityksen kärjessä. Helsingin Pantti voi muuttaa tätä tietosuoja- ja rekisteriselostettaan. Muutokset tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

 

Oikeudellinen huomatus

Tämä oikeudellinen huomautus koskee pantti.fi -verkkotunnuksen alaisia Internet -sivuja. Näiden sivujen käyttäminen edellyttää tässä oikeudellisessa huomautuksessa olevien ehtojen hyväksymistä. Käyttämällä näitä sivuja, sitoudut noudattamaan näitä ehtoja.

Vintage kaupan sivuilla voi olla myös linkkejä ulkopuolisten Internet -sivuille. Vintage kauppa on pyrkinyt lisäämään sellaisia linkkejä, jotka voisivat olla mielenkiintoisia sivujen käyttäjille. Koska Vintage kauppa ei kuitenkaan ylläpidä näitä ulkopuolisten sivuja tai muuten pysty vaikuttamaan niihin, ei Vintage kauppa vastaa linkkien toimivuudesta tai niiden kautta löytyvien sivujen sisällöstä.

Vintage kauppa pidättää kaikki tekijänoikeudet sivulla olevaan materiaaliin itsellään tai sopimuskumppaneillaan. Vintage kauppa sivuilla esiintyvät tavaramerkit ja muut tunnukset ovat Vintage kaupan tai sen alihankkijoiden tai päämiesten rekisteröityjä tavaramerkkejä tai muita liiketoiminnassa käytettyjä tunnuksia, joiden käyttö ilman lupaa on kielletty.